สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  กองเกิด
 
1. นางมะลิ  กองเกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงบุตรตรี  ยอดประโคน
 
1. นางมะลิ  กองเกิด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวรจนา  วรรณศิลป์
 
1. นางกนิษฐา  ดาโสม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพิลาลักษณ์  เศรษฐภักดี
 
1. นางกนิษฐา  ดาโสม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. นางสาวประภาพรรณ  เศรษฐภักดี
2. นางสาวสุภาภรณ์  พานนนท์
 
1. นางกนิษฐา  ดาโสม
2. นางยรรยงค์  จำปานิน
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวปวีณา  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิกานดา  ลุนสำโรง
3. นางสาวสุจิรา  กองเกิด
 
1. นางแสงเดือน  อรไทวรรณ
2. นางสาวนวลศรี  โยลุง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. นางสาวปวีณา  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิกานดา  ลุนสำโรง
3. นางสาวสุจิรา  กองเกิด
 
1. นางสาวนวลศรี  โยลุง
2. นางแสงเดือน  อรไทวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุภาวิณี  เพียรชัย
2. เด็กหญิงอรทัย  ดีด้วยชาติ
3. เด็กหญิงเรือนทอง  กองเกิด
 
1. นางสาวธิดารัตน์  อุตเสนา
2. นางสุภัค  วงษ์โพธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  สำโรงพล
2. เด็กหญิงรัญชิดา  กองเกิด
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ตะวงษา
4. เด็กหญิงวริศรา  ชื่นหมี้
5. เด็กชายศิริโรจน์  กาพล
 
1. นางอัชรานีย์  นาราษฎร์
2. นางมะลิ  กองเกิด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขัตติยะ  นาราษฎร์
2. เด็กชายจิรายุ  กาพล
3. เด็กหญิงธัญรดา  อ้อนซิน
4. เด็กหญิงลัคณา  แก้วพรม
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กาพล
 
1. นางศรีประภา  บุญเทียม
2. นางแพงศรี  หวานแท้
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ชาสำโรง
2. นางสาวนลินรัตน์  กองเกิด
3. นางสาวนิตยา  สังเงิน
4. นางสาวประภัสสร  เศรษฐภักดี
5. เด็กหญิงสุพนิดา  พานนนท์
 
1. นางกนิษฐา  ดาโสม
2. นางยรรยงค์  จำปานิน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงอันติกา  ประทุมมาศ
 
1. นางสาวสำอางค์  จำปาทิ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงธิดาพร  สอยโว
2. เด็กชายอนุรักษ์  แก้วพรม
 
1. นางศรีประภา  บุญเทียม
2. นางยรรยงค์  จำปานิน
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขำปู่
2. นางสาวสุภาวดี  พลภูเขียว
 
1. นายสมถวิล  คำลือ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  กิริกัน
 
1. นางเกศมณี  แก้วชนะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงนัทธมน  ภคพรวงศ์
 
1. นางเกศมณี  แก้วชนะ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตันติกร  โยุลง
 
1. นางเกศมณี  แก้วชนะ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิรายุ  จารยุ้ย
2. เด็กหญิงฐิดาภา  กิริกัน
 
1. นางเกศมณี  แก้วชนะ
2. นางมะลิ  กองเกิด
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงนราพร  แก้วทุม
2. เด็กหญิงอณิตชา  แวงสุข
 
1. นางเกศมณี  แก้วชนะ
2. นางสาวนวลศรี  โยลุง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แก้วพรม
2. นายพีระพงษ์  แก่นมาลี
 
1. นางเกศมณี  แก้วชนะ
2. นายอาทิตย์  อุตเสนา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย  วงษ์เพ็ญ
 
1. นายอาทิตย์  อุตเสนา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นามลิวัน
 
1. นายอาทิตย์  อุตเสนา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาทิตย์พล  ศรีเพ็ญ
 
1. นายอาทิตย์  อุตเสนา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมลวัลย์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางมณันญา  มุ่งเกิด
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายเสถียรพงษ์  ยอดประโคน
 
1. นายอาทิตย์  อุตเสนา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอยไพลิน  กองเกิด
 
1. นางยรรยงค์  จำปานิน
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอัญธิญาภรณ์  รวดกระโทก
 
1. นางแพงศรี  หวานแท้
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวัชรินทร์  สำโรงพล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอัญชุลีกร  สำโรงพล
 
1. นางมณันญา  มุ่งเกิด
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  นามลิวัน
 
1. นางมณันญา  มุ่งเกิด
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บินไธสง
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วพรม
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  คำภีระ
4. นายปฏิพรรณ์  กินรักษ์
5. เด็กชายวีรยุทธ  เพียเพ็ง
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  พลภูเขียว
7. นางสาวสุภาภรณ์  พานนนท์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  นันทอง
 
1. นายสมถวิล  คำลือ
2. นางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายตันติกร  โยลุง
2. เด็กชายอำนาจ  บัวบรรเทา
 
1. นางแสงเดือน  อรไทวรรณ
2. นางสาวนวลศรี  โยลุง
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญยาภรณ์  กองเกิด
2. เด็กชายปราณชัย  เศรษฐภักดี
3. เด็กชายรัฐพล  วาปีกะ
 
1. นายนายสมถวิล  คำลือ
2. นางอุไรวรรณ  รัตนสมบัติ
 
34 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลรัศมี  เพียรชัย
 
1. นางสุภัค  วงษ์โพธิ์
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 -    
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เพียรหล้า
 
1. นายอาทิตย์  อุตเสนา