สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยภูธร
2. เด็กหญิงบุญญาพร  สาจันทึก
 
1. นางผานิต  พรมที
2. นางสาวจิตรลดา  ชาปัญญา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิภา  บุญทองโท
2. เด็กหญิงอารียา  ทายัง
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีษะนาราช
2. นางสาวจิตรลดา  ชาปัญญา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงค์ธรรม
2. เด็กหญิงพรรณิภา  อุ่นเมือง
 
1. นายมะนะ  ประธรรมสาร
2. นางผานิต  พรมที
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพียแก่นแก้ว
2. เด็กหญิงรุจิรา  ภูมิสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอภัสรา  เตชะแก้ว
 
1. นางผานิต  พรมที
2. นางสาวจิตรลดา  ชาปัญญา