สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยภูธร
2. เด็กหญิงบุญญาพร  สาจันทึก
 
1. นางผานิต  พรมที
2. นางสาวจิตรลดา  ชาปัญญา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิภา  บุญทองโท
2. เด็กหญิงอารียา  ทายัง
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีษะนาราช
2. นางสาวจิตรลดา  ชาปัญญา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอชิตพล  ศรีภูมิ
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีษะนาราช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกล้องภพ  ขันตรี
2. เด็กชายจิรายุส  ภูมิสุวรรณ์
 
1. นายเลิศชาย  คชลัย
2. นางสาวจิตรลดา  ชาปัญญา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 33.39 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายวิษรุต  มืดอินทร์
2. เด็กชายอรรถกร  ลุนสำโรง
 
1. นายเลิศชาย  คชลัย
2. นางสาวจิตรลดา  ชาปัญญา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.47 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธนพล  สมบัติหอม
2. เด็กชายอนุพงศ์  พานนนท์
 
1. นายเลิศชาย  คชลัย
2. นางสาวจิตรลดา  ชาปัญญา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงค์ธรรม
2. เด็กหญิงพรรณิภา  อุ่นเมือง
 
1. นายมะนะ  ประธรรมสาร
2. นางผานิต  พรมที
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายนพชัย  เพียแก่นแก้ว
 
1. นายสุระ  รังศิริ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนันดา  ภูสำเภา
 
1. นางสาวจิตรลดา  ชาปัญญา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพียแก่นแก้ว
2. เด็กหญิงรุจิรา  ภูมิสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอภัสรา  เตชะแก้ว
 
1. นางผานิต  พรมที
2. นางสาวจิตรลดา  ชาปัญญา
 
11 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายจีรพัฒน์  สุนเค้า
2. เด็กชายพีรพล  พุฒรา
 
1. นายประสิทธิ์  ศรีษะนาราช
2. นายมานะ  ประธรรมสาร