สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวัชรพล  พุทธฉาย
2. เด็กชายอรรถพล  แสนป้อง
 
1. นายสมศักดิ์  สงวนนาม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชา  ภูจ่าพล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทชัย
3. เด็กหญิงนิจนิภา  จ่าทา
4. เด็กหญิงปิยะนุช  อ่วมกระโทก
5. เด็กหญิงปิ่นปัก  คำนาค
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ไผ่นอก
7. เด็กหญิงภณิดา  แสงจันทร์
8. เด็กหญิงมณีโชตรีรส  ช่างถัก
9. เด็กหญิงรัตนาวลี  ทองดี
10. เด็กหญิงรำไพ  นูชิต
11. เด็กหญิงสายรุ้ง  ทองดี
12. เด็กหญิงอรัญญา  บาลี
13. เด็กหญิงอาทิตติญา  โยธานัน
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ไรกลาง
15. เด็กหญิงเกวรินทร์  อดกลั้น
 
1. นายวัชรินทร์  ศุภรมย์
2. นางประณิตา  แคว้นคอนฉิม
3. นางสาวพัชรนันท์  ชำกรม
4. นายสมศักดิ์  สงวนนาม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  สีวัสดิ์วงค์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ค้าสุกร
3. เด็กหญิงเก้านภา  อัมพร
 
1. นายชัยยันต์  มานาง