สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล  หมื่นภักดี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ลุนสำโรง
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จำนงศิลป์
 
1. นายไพจิตร  อุทัยประดิษฐ์
2. นางสำลี  ทองดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  พิงไธสง
2. เด็กหญิงจิรภัทรภรณ์  เอมโอษฐ์
3. เด็กหญิงยุวดี  จิรวัฒนผล
 
1. นางนันทภรณ์  ฉัตรพูนกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวีสุดา  ไชยเสนา
2. เด็กหญิงพรวิมล  หมื่นภักดี
3. เด็กหญิงสุรินทร  คันทะโสม
4. นางสาวอัจฉรา  คำโส
5. เด็กหญิงแจ่มนภา  ปริลุน
 
1. นางพูลจิต  หลี่อินทร์
2. นางสมหวัง  สีหามาตย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เขียวนอก
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ชนไฮ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณิตา  นนท์ตรี
2. เด็กชายหนึ่งตะวัน  เกียรตินอก
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญจวง
2. นางละม่อม  สามหมอ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนนาถ  เกียรตินอก
2. เด็กชายธีรโชติ  แสนสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญจวง
2. นางสาวจุฑารัตน์  ซนไฮ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประวิทย์  สืบทิพย์
2. เด็กหญิงพรรภัสษา  นาสังข์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญจวง
2. นางพูลจิต  หลี่อินทร์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  นามจำลอง
2. เด็กชายพีระพงษ์  กองเกิด
 
1. นายธนากร  ยิ่งทรัพย์
2. นายไพจิตร  อุทัยประดิษฐ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สีกัลยา
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ทีทา
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐมล  แผงตัน
2. เด็กชายรพีพัฒน์  มณีทอง
 
1. นายธนากร  ยิ่งทรัพย์
2. นางพูลจิต  หลี่อินทร์
 
11 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  หอมชื่น
2. เด็กชายพงศกร  วิลาสังข์
 
1. นายธนากร  ยิ่งทรัพย์
2. นางพูลจิต  หลี่อินทร์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายธันวา  เขนสันเที๊ยะ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ขนันไทย
 
1. นายธนากร  ยิ่งทรัพย์
2. นายไพจิตร  อุทัยประดิษฐ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  เมืองศรี
2. เด็กชายยุทธนา  ศรีคง
 
1. นายธนากร  ยิ่งทรัพย์
2. นายหวิน  จำปานิน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายธัญญรัตน์  นาหนองแวง
2. เด็กหญิงธีรนุช  ชอบศิลป์
3. เด็กชายวิชัยเมฆ  อินนอก
 
1. นายธนากร  ยิ่งทรัพย์
2. นายไพจิตร  อุทัยประดิษฐ์
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐชญตร์  สำนักดี
2. เด็กชายสกลรวัฒน์  ฉิมกลาง
3. เด็กชายสิรวิชญ์  หงษ์ด่านกลาง
 
1. นางสมหวัง  สีหามาตย์
2. นางสำลี  ทองดี