สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ธีสุระ
 
1. นางสาวบุษบา  พรหมภักดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงขวัญนุช  จันดา
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เทพตาแสง
3. เด็กหญิงเพชรดา  เกียรตินอก
 
1. นางนันทภรณ์  ฉัตรพูนกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายศักรินทร์  สีพัน
2. เด็กชายเศกสรรค์  ทิ้งโคตร
 
1. นางพูลจิต  หรี่อินทร์
2. นางสมหวัง  สีหามาตย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิรินภารัตน์  โชคชัย
 
1. นายหวิน  จำปานิน
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงงามพักตร์  ทองดี
2. เด็กหญิงพีรณัฐ  จิตกาล
3. เด็กหญิงอธิชา  สร้อยทอง
 
1. นางสมหวัง  สีหามาตย์
2. นางสำลี  ทองดี