สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุดทอง
 
1. นางสาวบุษบา  พรหมภักดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายมงคล  พงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงสรธร  โคตรศรีวงษ์
3. เด็กชายสรนันท์  สายทอง
 
1. นางนันทภรณ์  ฉัตรพูนกุล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนัทธ์ธนัน  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวพัสตราภรณ์   ทองดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขนสันเที๊ยะ
2. เด็กชายธนพัฒน์  นาวัง
 
1. นายหวิน  จำปานิน
2. นางสาวกานต์พิชชา  ทีทา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีรนาฎ  ลือโสภา
2. เด็กหญิงประนยา  จันดา
3. เด็กชายภัครพล  กมลสาร
4. เด็กหญิงภัทราพร  ภูมิมะนาว
5. เด็กชายอนุสิทธิ์  แก้วอัมมร
6. เด็กชายอัษฎายุทธ  แผงตัน
 
1. นางสาวมัสยา  แสงโนราช
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายกันต์ระพี  พจนประพันธ์
 
1. นางสมหวัง  สีหามาตย์