สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ธีสุระ
 
1. นางสาวบุษบา  พรหมภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติมา  ปิดตามะนัง
 
1. นางสาวบุษบา  พรหมภักดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุดทอง
 
1. นางสาวบุษบา  พรหมภักดี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล  หมื่นภักดี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ลุนสำโรง
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จำนงศิลป์
 
1. นายไพจิตร  อุทัยประดิษฐ์
2. นางสำลี  ทองดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงขวัญนุช  จันดา
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เทพตาแสง
3. เด็กหญิงเพชรดา  เกียรตินอก
 
1. นางนันทภรณ์  ฉัตรพูนกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายมงคล  พงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงสรธร  โคตรศรีวงษ์
3. เด็กชายสรนันท์  สายทอง
 
1. นางนันทภรณ์  ฉัตรพูนกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  พิงไธสง
2. เด็กหญิงจิรภัทรภรณ์  เอมโอษฐ์
3. เด็กหญิงยุวดี  จิรวัฒนผล
 
1. นางนันทภรณ์  ฉัตรพูนกุล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวีสุดา  ไชยเสนา
2. เด็กหญิงพรวิมล  หมื่นภักดี
3. เด็กหญิงสุรินทร  คันทะโสม
4. นางสาวอัจฉรา  คำโส
5. เด็กหญิงแจ่มนภา  ปริลุน
 
1. นางพูลจิต  หลี่อินทร์
2. นางสมหวัง  สีหามาตย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เขียวนอก
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ชนไฮ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณิตา  นนท์ตรี
2. เด็กชายหนึ่งตะวัน  เกียรตินอก
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญจวง
2. นางละม่อม  สามหมอ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนนาถ  เกียรตินอก
2. เด็กชายธีรโชติ  แสนสุข
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญจวง
2. นางสาวจุฑารัตน์  ซนไฮ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประวิทย์  สืบทิพย์
2. เด็กหญิงพรรภัสษา  นาสังข์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญจวง
2. นางพูลจิต  หลี่อินทร์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  นามจำลอง
2. เด็กชายพีระพงษ์  กองเกิด
 
1. นายธนากร  ยิ่งทรัพย์
2. นายไพจิตร  อุทัยประดิษฐ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายศักรินทร์  สีพัน
2. เด็กชายเศกสรรค์  ทิ้งโคตร
 
1. นางพูลจิต  หรี่อินทร์
2. นางสมหวัง  สีหามาตย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 12 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สีกัลยา
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ทีทา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนัทธ์ธนัน  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวพัสตราภรณ์   ทองดี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิรินภารัตน์  โชคชัย
 
1. นายหวิน  จำปานิน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พลสำโรง
 
1. นายหวิน  จำปานิน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โคตรศรีวงศ์
 
1. นายหวิน  จำปานิน
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขนสันเที๊ยะ
2. เด็กชายธนพัฒน์  นาวัง
 
1. นายหวิน  จำปานิน
2. นางสาวกานต์พิชชา  ทีทา
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีรนาฎ  ลือโสภา
2. เด็กหญิงประนยา  จันดา
3. เด็กชายภัครพล  กมลสาร
4. เด็กหญิงภัทราพร  ภูมิมะนาว
5. เด็กชายอนุสิทธิ์  แก้วอัมมร
6. เด็กชายอัษฎายุทธ  แผงตัน
 
1. นางสาวมัสยา  แสงโนราช
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประเสริฐ
2. เด็กชายวีระศิลป์  เทพตาแสง
 
1. นายธนากร  ยิ่งทรัพย์
2. นายหวิน  จำปานิน
 
23 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐมล  แผงตัน
2. เด็กชายรพีพัฒน์  มณีทอง
 
1. นายธนากร  ยิ่งทรัพย์
2. นางพูลจิต  หลี่อินทร์
 
24 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  หอมชื่น
2. เด็กชายพงศกร  วิลาสังข์
 
1. นายธนากร  ยิ่งทรัพย์
2. นางพูลจิต  หลี่อินทร์
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายธันวา  เขนสันเที๊ยะ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ขนันไทย
 
1. นายธนากร  ยิ่งทรัพย์
2. นายไพจิตร  อุทัยประดิษฐ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  เมืองศรี
2. เด็กชายยุทธนา  ศรีคง
 
1. นายธนากร  ยิ่งทรัพย์
2. นายหวิน  จำปานิน
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายธัญญรัตน์  นาหนองแวง
2. เด็กหญิงธีรนุช  ชอบศิลป์
3. เด็กชายวิชัยเมฆ  อินนอก
 
1. นายธนากร  ยิ่งทรัพย์
2. นายไพจิตร  อุทัยประดิษฐ์
 
28 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐชญตร์  สำนักดี
2. เด็กชายสกลรวัฒน์  ฉิมกลาง
3. เด็กชายสิรวิชญ์  หงษ์ด่านกลาง
 
1. นางสมหวัง  สีหามาตย์
2. นางสำลี  ทองดี
 
29 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงงามพักตร์  ทองดี
2. เด็กหญิงพีรณัฐ  จิตกาล
3. เด็กหญิงอธิชา  สร้อยทอง
 
1. นางสมหวัง  สีหามาตย์
2. นางสำลี  ทองดี
 
30 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายกันต์ระพี  พจนประพันธ์
 
1. นางสมหวัง  สีหามาตย์