สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนชัย  สารพล
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เทียมทะนงค์
 
1. นางสถิตย์  กลุ่มเหรียญทอง
2. นางสุวารี  แท่นนอก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนายุทธ  วงศ์พรม
 
1. นางหงษ์ทอง  เจณวิทย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูศักดิ์ไทย
 
1. นางสุภาวดี  ทองแสน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไวยโรจน์
 
1. นางวิมลวรรณ  สุจริต
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงชัยศิลป์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เสมอ
3. เด็กชายภัทรพล  วงศ์นาโพธิ์
 
1. นางสถิตย์  กลุ่มเหรียญทอง
2. นางสุวารี  แท่นนอก
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  จำปา
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  เทียมทะนงค์
3. เด็กชายรังสินัน  ศรีคุณ
 
1. นางสุภาวดี  ทองแสน
2. นายวุฒิพงษ์  บุสำโรง