สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายอัฐศิวา  ประเสริฐศิลป์
 
1. นางหงษ์ทอง  เจณวิทย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เสมอ
 
1. นางสถิตย์  กลุ่มเหรียญทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนชัย  สารพล
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เทียมทะนงค์
 
1. นางสถิตย์  กลุ่มเหรียญทอง
2. นางสุวารี  แท่นนอก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนายุทธ  วงศ์พรม
 
1. นางหงษ์ทอง  เจณวิทย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปนิดา  โพธิรุด
 
1. นางสถิตย์  กลุ่มเหรียญทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปนัดดา  จิตจารัก
2. เด็กชายวสุธร  สีหามาตย์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  แสนอยู่
 
1. นางสถิตย์  กลุ่มเหรียญทอง
2. นายอิสระ  คิ้วไธสง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกเพชร  เพช็รตะกั่ว
 
1. นางวิมลวรรณ  สุจริต
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แดนชัย
2. เด็กหญิงวรัญญา  สาจันทร์
 
1. นางวิมลวรรณ  สุจริต
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงวัลนิสา  ระหา
2. เด็กชายอดิศร  หลุ่มใส
 
1. นางสถิตย์  กลุ่มเหรียญทอง
2. นายวุฒิพงษ์  บุสำโรง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูศักดิ์ไทย
 
1. นางสุภาวดี  ทองแสน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไวยโรจน์
 
1. นางวิมลวรรณ  สุจริต
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงชัยศิลป์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เสมอ
3. เด็กชายภัทรพล  วงศ์นาโพธิ์
 
1. นางสถิตย์  กลุ่มเหรียญทอง
2. นางสุวารี  แท่นนอก
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  จำปา
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  เทียมทะนงค์
3. เด็กชายรังสินัน  ศรีคุณ
 
1. นางสุภาวดี  ทองแสน
2. นายวุฒิพงษ์  บุสำโรง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติมา  บัวระบัดทอง
2. เด็กหญิงสุนัดตรา  ยัดไธสง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มาลาไธสง
 
1. นางสุภาวดี  ทองแสน
2. นางวิมลวรรณ  สุจริต
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรารักษ์  ไชยสมคุณ
2. เด็กหญิงวานรักษ์  แสนนอก
3. เด็กชายอนัญญา  เม็นไธสง
 
1. นางสุภาวดี  ทองแสน
2. นางวิมลวรรณ  สุจริต
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิติยาภรณ์  วืมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพรรณภา  ศิลาคุปต์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูศักดิ์ไทย
 
1. นางสุภาวดี  ทองแสน
2. นางวิมลวรรณ  สุจริต