สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์เทพ
 
1. นายมิตรภาพ  ไกรวัน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฏฐา  บัวถา
2. เด็กชายหัสนัย  พันธ์งาม
3. เด็กชายอานนท์  นาอุดม
 
1. นางสุพินดา  แพไธสง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรัญญา  สีรัตนพัน
 
1. นายธงชัย  ชำกรม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุธิดา  หนองประทุม
2. เด็กหญิงนันวิลัย  โสดา
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  พรมวงษ์
 
1. นางสาวน้อยนุช  แพงวงษ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคุณิตา   ศรีบุญเพชร
2. เด็กหญิงจิตรตรา   ทาหาร
3. เด็กหญิงรุ่งรัชนี  จั่นเจิม
 
1. นางสมเด็จ  ทองชุม
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 7 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  จะโลนา
2. เด็กชายสิปปกร  หมื่นวิเศษ
3. เด็กชายอัครินทร์  ทิพวงค์
 
1. นางสุทารัตน์  หม่องเม็ง