สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.33 ทอง 15 1. เด็กหญิงผริตา  กองเกิด
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  พลรักษา
2. เด็กหญิงพรพิมล  สุวรรณไตร
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางนิตยา  ธงไชย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปราณี  สุดใด
2. เด็กหญิงรัชดา  จันทร์โท
 
1. นายอาณัติ  สุภัทรากุล
2. นายชัยฤกษ์  หวานแท้
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิพฤกษ์  สะราคำ
2. เด็กชายสิริโยธิน  มโนราช
 
1. นายชัยฤกษ์  หวานแท้
2. นางนุจรี  เทวะหา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  สายศรี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อุทัยขาม
 
1. นางศรัญญา  แก้วพรม
2. นางปริศนา  วงศ์บัวพันธุ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรุ่งสุริยา  ขามประไพร
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตติศา  พลยาง
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตา  หาญมาก
2. เด็กชายธนพล  กองเกิด
3. เด็กหญิงพัชริดา  ก่อแก้ว
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางนิตยา  ธงไชย
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำฝน  เพชรกรรม
2. นางสาววธิดา  สาสร้อย
3. นางสาวหฤทัย  พินไธสง
 
1. นางนิภาพร  สุภัทรากุล
2. นายคนอง  หาญลำพัง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตติยา  ผาดทองหลาง
2. เด็กหญิงสุภานัน  เสรีภาพ
3. เด็กชายเอกชัย  แก้วพรม
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประศรี
2. เด็กหญิงนัฏริกา  คำหารพล
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายวีระศักดิ์  มาลี
 
12 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กชายชินกร  เสาร์ทน
2. เด็กชายอนันดา  อินทวงษ์
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
2. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  ทาหาร
2. เด็กหญิงอริสา  ขามประไพ
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางสาวราตรี  เทพชาลี
 
14 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรินทร  ดีแป้น
2. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ศรชัย
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายชาติชาย  พลจารย์
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนฤพล  ท่าสะอาด
2. เด็กชายอดิศร  จุมพลน้อย
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายสุนทร  วงค์ธรรม
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  หล้าแหล่ง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิมิบัตร
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางปริศนา  วงศ์บัวพันธุ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจณิตา  สีหามาตย์
2. เด็กหญิงนัยน์กานต์  โสชัยยัน
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางศรัญญา  แก้วพรม
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทาหาร
2. เด็กชายสถิตพงษ์  กองเกิด
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิติมา  แก้วพรม
2. เด็กหญิงอารยา  พันโยศรี
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางศรัญญา  แก้วพรม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายวรรณมงคล  ดุสิตงามมงคล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สีสิงห์
3. เด็กชายเทียนเพชร  เผือกจีน
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางนิตยา  ธงไชย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิรชา  พลยาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  เรืองบุญ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โยวะ
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางปาตีนันท์  หาญลำพัง
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  คำหารพล
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สีไสว
3. เด็กชายภูตะวัน  สมอนา
 
1. นางปาตีนันท์  หาญลำพัง
2. นางสาวนวรัตน์  กองเกิด
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอลงกรณ์  จุมพลน้อย
 
1. นางปริศนา  วงศ์บัวพันธุ์
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชาติทอง
2. เด็กหญิงวนิภา  สุทธิเวช
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลฤทธิ์
 
1. นางนิภาพร  สุภัทรากุล
2. นายอาณัติ  สุภัทรากุล
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  พลฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิตินันท์  คงทรัพย์
3. เด็กหญิงพัทราวดี  คุ้ยสว่าง
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสถาพร  มูลราช
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลวรรษ  จันประทักษ์
2. นางสาวอมาวศรี  แก้วพรม
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายชาติชาย  พลจารย์
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริยา  เสนีย์โสด
2. เด็กชายอานนท์  เหลาเกิ้มหุ่ง
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายอดิศักดิ์  นามลิวัลย์
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  อักษรเสือ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุตรวิชา
3. เด็กชายเจษฎา  เสนารา
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางนิภาพร  สุภัทรากุล
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรวิชญ์  สะราคำ
2. เด็กชายศิริวัฒน์  พรหมบุตร
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  หาญเสมอ
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางสาวนวรัตน์  กองเกิด