สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตาดี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดีแป้น
3. เด็กหญิงอรทัย  สนองผัน
 
1. นายอาณัติ  สุภัทรากุล
2. นางนุจรี  เทวะหา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.25 เงิน 9 1. เด็กชายสิทธินันท์  หลงน้อย
 
1. นางสาวนวรัตน์  กองเกิด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนิษฐา  หารมาก
2. เด็กหญิงนิจฉรา  ปุราทะนัง
 
1. นางนิภาพร  สุภัทรากุล
2. นายคนอง  หาญลำพัง
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดนัย  ศรีแสง
2. เด็กชายพัชรพงษ์  ไสสา
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายชัยฤกษ์  หวานแท้
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 74 เงิน 8 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  จิงวาจา
 
1. นางปาตีนันท์  หาญลำพัง
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร  อ่อนนา
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
 
7 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  ผางน้ำคำ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุขเสริม
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลรัฐ  แปรเพ็ง
2. เด็กชายคุณากรณ์  สืบแก้ว
 
1. นางศรัญญา  แก้วพรม
2. นางสาวราตรี  เทพชาลี