สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงมุทิตา  แสนบุญ
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่เล้า
2. เด็กชายอิทธิพล  พลรักษา
 
1. นายชัยฤกษ์  หวานแท้
2. นางนุจรี  เทวะหา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกชกร  แสนตลาด
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ระยับศรี
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำสุวรรณ
4. เด็กหญิงกาญจนา  สีไสว
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญคำ
6. เด็กชายเหรียญชัย  เผือกจีน
 
1. นายชัยฤกษ์  หวานแท้
2. นายสุนทร  วงค์ธรรม
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสนกันหา
2. เด็กหญิงธิติมา  แสงโทโพธิ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สิงห์จินดา
 
1. นางปาตีนันท์  หาญลำพัง
2. นางสาวเพ็ญนภา  แสนนา