สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงมุทิตา  แสนบุญ
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.33 ทอง 15 1. เด็กหญิงผริตา  กองเกิด
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  พลรักษา
2. เด็กหญิงพรพิมล  สุวรรณไตร
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางนิตยา  ธงไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ตาดี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดีแป้น
3. เด็กหญิงอรทัย  สนองผัน
 
1. นายอาณัติ  สุภัทรากุล
2. นางนุจรี  เทวะหา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปราณี  สุดใด
2. เด็กหญิงรัชดา  จันทร์โท
 
1. นายอาณัติ  สุภัทรากุล
2. นายชัยฤกษ์  หวานแท้
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิพฤกษ์  สะราคำ
2. เด็กชายสิริโยธิน  มโนราช
 
1. นายชัยฤกษ์  หวานแท้
2. นางนุจรี  เทวะหา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่เล้า
2. เด็กชายอิทธิพล  พลรักษา
 
1. นายชัยฤกษ์  หวานแท้
2. นางนุจรี  เทวะหา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  สายศรี
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อุทัยขาม
 
1. นางศรัญญา  แก้วพรม
2. นางปริศนา  วงศ์บัวพันธุ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรุ่งสุริยา  ขามประไพร
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.25 เงิน 9 1. เด็กชายสิทธินันท์  หลงน้อย
 
1. นางสาวนวรัตน์  กองเกิด
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตติศา  พลยาง
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคุณากร  สืบแก้ว
2. เด็กชายปิยวัฒน์  คุ้ยสว่าง
3. เด็กชายวีรภัส  เคนกุดรัง
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำหารพล
5. เด็กชายเจษฎา  ผลทวี
 
1. นายวีระศักดิ์  มาลี
2. นายคนอง  หาญลำพัง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสิริยากร  กองเกิด
 
1. นางนิภาพร  สุภัทรากุล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  ผ่องใส
 
1. นายวีระศักดิ์  มาลี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนิษฐา  หารมาก
2. เด็กหญิงนิจฉรา  ปุราทะนัง
 
1. นางนิภาพร  สุภัทรากุล
2. นายคนอง  หาญลำพัง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกชกร  แสนตลาด
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ระยับศรี
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำสุวรรณ
4. เด็กหญิงกาญจนา  สีไสว
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญคำ
6. เด็กชายเหรียญชัย  เผือกจีน
 
1. นายชัยฤกษ์  หวานแท้
2. นายสุนทร  วงค์ธรรม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตา  หาญมาก
2. เด็กชายธนพล  กองเกิด
3. เด็กหญิงพัชริดา  ก่อแก้ว
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางนิตยา  ธงไชย
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำฝน  เพชรกรรม
2. นางสาววธิดา  สาสร้อย
3. นางสาวหฤทัย  พินไธสง
 
1. นางนิภาพร  สุภัทรากุล
2. นายคนอง  หาญลำพัง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำหารพล
2. เด็กหญิงประภัสสร  นาทันเลิศ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทรา
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางนิตยา  ธงไชย
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตติยา  ผาดทองหลาง
2. เด็กหญิงสุภานัน  เสรีภาพ
3. เด็กชายเอกชัย  แก้วพรม
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงวิลัยพร  คำหารพล
2. นายเอกชัย  แก้วพรม
 
1. นายอาณัติ  สุภัทรากุล
2. นางนิภาพร  สุภัทรากุล
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำหารพล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำหารพล
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นายชาติชาย  พลจารย์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุวรรณไตร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยนา
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นายชาติชาย  พลจารย์
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประศรี
2. เด็กหญิงนัฏริกา  คำหารพล
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายวีระศักดิ์  มาลี
 
25 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กชายชินกร  เสาร์ทน
2. เด็กชายอนันดา  อินทวงษ์
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
2. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสหรัฐ  ทาหาร
2. เด็กหญิงอริสา  ขามประไพ
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางสาวราตรี  เทพชาลี
 
27 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรินทร  ดีแป้น
2. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ศรชัย
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายชาติชาย  พลจารย์
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนฤพล  ท่าสะอาด
2. เด็กชายอดิศร  จุมพลน้อย
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายสุนทร  วงค์ธรรม
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดนัย  ศรีแสง
2. เด็กชายพัชรพงษ์  ไสสา
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายชัยฤกษ์  หวานแท้
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  หล้าแหล่ง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กิมิบัตร
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางปริศนา  วงศ์บัวพันธุ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจณิตา  สีหามาตย์
2. เด็กหญิงนัยน์กานต์  โสชัยยัน
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางศรัญญา  แก้วพรม
 
32 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทาหาร
2. เด็กชายสถิตพงษ์  กองเกิด
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
33 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิติมา  แก้วพรม
2. เด็กหญิงอารยา  พันโยศรี
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นางศรัญญา  แก้วพรม
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายวรรณมงคล  ดุสิตงามมงคล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สีสิงห์
3. เด็กชายเทียนเพชร  เผือกจีน
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางนิตยา  ธงไชย
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิรชา  พลยาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  เรืองบุญ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โยวะ
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางปาตีนันท์  หาญลำพัง
 
36 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  คำหารพล
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สีไสว
3. เด็กชายภูตะวัน  สมอนา
 
1. นางปาตีนันท์  หาญลำพัง
2. นางสาวนวรัตน์  กองเกิด
 
37 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสนกันหา
2. เด็กหญิงธิติมา  แสงโทโพธิ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สิงห์จินดา
 
1. นางปาตีนันท์  หาญลำพัง
2. นางสาวเพ็ญนภา  แสนนา
 
38 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 74 เงิน 8 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  จิงวาจา
 
1. นางปาตีนันท์  หาญลำพัง
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอลงกรณ์  จุมพลน้อย
 
1. นางปริศนา  วงศ์บัวพันธุ์
 
40 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอนุชา  ชาติทอง
 
1. นางปริศนา  วงศ์บัวพันธุ์
 
41 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร  อ่อนนา
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
 
42 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงปาลิดา  แซ่ซิ้ม
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชาติทอง
2. เด็กหญิงวนิภา  สุทธิเวช
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลฤทธิ์
 
1. นางนิภาพร  สุภัทรากุล
2. นายอาณัติ  สุภัทรากุล
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  พลฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิตินันท์  คงทรัพย์
3. เด็กหญิงพัทราวดี  คุ้ยสว่าง
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
45 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิรวัฒน์  ผางน้ำคำ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุขเสริม
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
46 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบุษบา  ชาติทอง
2. เด็กชายอนะวัฒน์  โคตรปลาบู่
 
1. นางจีรวรรณ  พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ  หลินศรี
 
47 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลรัฐ  แปรเพ็ง
2. เด็กชายคุณากรณ์  สืบแก้ว
 
1. นางศรัญญา  แก้วพรม
2. นางสาวราตรี  เทพชาลี
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสถาพร  มูลราช
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสายธาร  แก้วไพรวัลย์
 
1. นายชาติชาย  พลจารย์
 
50 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลวรรษ  จันประทักษ์
2. นางสาวอมาวศรี  แก้วพรม
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายชาติชาย  พลจารย์
 
51 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริยา  เสนีย์โสด
2. เด็กชายอานนท์  เหลาเกิ้มหุ่ง
 
1. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม
2. นายอดิศักดิ์  นามลิวัลย์
 
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  อักษรเสือ
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  บุตรวิชา
3. เด็กชายเจษฎา  เสนารา
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางนิภาพร  สุภัทรากุล
 
53 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรวิชญ์  สะราคำ
2. เด็กชายศิริวัฒน์  พรหมบุตร
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  หาญเสมอ
 
1. นายคนอง  หาญลำพัง
2. นางสาวนวรัตน์  กองเกิด