สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.73 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิวัฒน์  พลรักษา
2. เด็กชายพายุ  แย้มศรี
 
1. นายอลงกต  นาราษฎร์
2. นายไกรสร  ชัยปราบ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.4 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนพล  อรัญวาส
2. เด็กชายพีระพงศ์  สัญทิ
 
1. นายอลงกต  นาราษฎร์
2. นายไกรสร  ชัยปราบ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนัยนา  พงษา
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  จำปาทิ
 
1. นางยุภา  สีกวนชา
2. นายอลงกต  นาราษฎร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.75 ทอง 11 1. เด็กหญิงสมปอง  ไชยบัง
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  ศรีษะนาราษฎร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชธิดา  จำปาทิ
 
1. นางสาวน้ำฝน  โยลุง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิญญา  คุ้มบุ่งค่า
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  พงษา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ภู่มะณี
 
1. นางสาวน้ำฝน  โยลุง