สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงตวิษา  ทิพย์วงศ์
2. เด็กหญิงลักษณา  ลุกลาม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  นาไพวัน
 
1. นางสาวอมรา  ท้องที่พิมาย
2. นายนพดล  เศรษฐภักดี