สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เบ้าสองสี
2. เด็กหญิงปนัตติยา  บาลี
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขโข
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์สม
2. นางสาวนิวลละออง  ทองดี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ดีสุข
2. เด็กชายวิศวกร  ตุลากันย์
3. เด็กชายเอกรินทร์  ทองดี
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์สม
2. นางสาวนวลละออง  ทองดี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมนมณี  สีแสง
2. เด็กหญิงดลนภา  นามมนตรี
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เค้าแก้ว
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โยธานัน
5. เด็กหญิงศิริรทิพย์  นาผม
6. เด็กหญิงอริษา  นามวิจิตร
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์สม
2. นายสถิตย์  เกตสา
3. นายสรายุทธ์  ทิพรักษ์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฑาหัสต์  กว้างขวาง
2. เด็กชายพชรบดินทร์  ล้นทม
3. เด็กชายสิทธา  ทองจิตร
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์สม
2. นายธีระพงษ์  หล้าบ้านแท่น
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ไหลหลั่ง
2. เด็กชายอร่าม  ชัยคูณ
3. เด็กชายใต้ฟ้า  ไหลหลั่ง
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์สม
2. นายธีระพงษ์  หล้าบ้านแท่น