สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตั้งใจ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แสนคำภา
 
1. นายสุทัศน์  พลเยี่ยม
2. นายวิทยา  พลช่วย
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วอรุณ
 
1. นายไพบูลย์  จันทร์สม