สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษกร  อ่อนสำโรง
 
1. นางโอภาช  ปะจะเน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  แพงไธสง
2. เด็กชายปุณณัตถ์  สละตอ
 
1. นางศิริเพ็ญ  บุญเชิด
2. นางอำนวย  ยิ่งชัยภูมิ