สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษกร  อ่อนสำโรง
 
1. นางโอภาช  ปะจะเน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  แพงไธสง
2. เด็กชายปุณณัตถ์  สละตอ
 
1. นางศิริเพ็ญ  บุญเชิด
2. นางอำนวย  ยิ่งชัยภูมิ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 47.57 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวุฒิภัทร  การสร้าง
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปะตา
 
1. นายวัชรกรณ์  ศรีบุญเรือง
2. นายประยุทธ์  จันสามารถ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กชายสิรภพ  เพ็ชรตะกั่ว
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทุมเทียง
 
1. นายเสริม  นิพรรัมย์
2. นายประยุทธ์  จันสามารถ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีสนิท
 
1. นางโอภาช  ปะจะเน
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสิริกันยา  คำอ่อน
 
1. นางสาวเขมจุฑา  อัฑฒ์โกศล