สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายขจร  เรืองเสนา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แสนแก้ว
3. เด็กหญิงจินตรา  ทองอันชา
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  หมื่นฤทธิ์
5. เด็กหญิงณัฐริกา  แดนไธสงค์
6. เด็กชายตรีศวิช  จันดิษฐ์
7. เด็กชายธีระเดช  พันเนตร
8. เด็กชายนันทวัฒน์  กลางนอก
9. เด็กชายปฏิภาณ  คงประทีป
10. เด็กชายพัฒนพงษ์  กิ่งแก้ว
11. เด็กชายวีรชัย  เข็มไทย
12. เด็กชายสินทวี  ภูสำเนา
13. เด็กชายอภิชัย  ใจสว่าง
14. เด็กชายอภิวัฒน์  ปะโพเทติ
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชาวลิต
16. เด็กหญิงอรดี  มณีจันทร์
 
1. นางสาวยลลัดดา  แก้วภา
2. นางสาวนิภาพร  ไชยสีมา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายกรรชัย  พลโยธา
2. เด็กชายชินวัตร  ชวนชม
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ผ่องสุข
4. เด็กชายทินภัทร  แสนสุปะ
5. เด็กชายธนธรณ์  พลโยธา
6. เด็กหญิงธิชา  แสนแก้ว
7. เด็กชายบรรดาศิลป์  สุรชน
8. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คำมูล
9. เด็กหญิงวนิดา  พุฒทอง
10. เด็กหญิงศศิวิมล  พลมาตร
11. เด็กหญิงสายใจ  เกิดพิมาย
12. เด็กชายอนุศักดิ์  พิมพล
13. เด็กชายเจษฎา  แสนแก้ว
14. เด็กชายเจษฎา  แสนแก้ว
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  พันนุรักษ์
 
1. นางสาวศิรินทร์ญา  เดนโม
2. นางบังอร  ทิพย์มงคล
3. นางดาวเรือง  พลโยธา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กชายวันชนะ  นันทพันธ์
 
1. นางสาวศรินทร์ญา  เดนโม