สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อะวิสัย
2. เด็กชายกันตพัฒน์  มาเบ้า
3. เด็กหญิงพัชราพา  ชินช้าง
 
1. นางวนิดา  จำปาหอม
2. นางสาวสุภาวี  สีสิงห์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  เพ็งพูน
 
1. นางวนิดา  จำปาหอม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  ไลไธสง
2. เด็กหญิงสุนิตา  แสนพระ
 
1. นางวนิดา  จำปาหอม
2. นางสาวสุภาวี  สีสิงห์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคกสีนอก
2. เด็กชายพิติพัทธ์  แก้วพรม
3. เด็กชายภูมินทร์  คำโส
 
1. นางวนิดา  จำปาหอม
2. นางสาวสุภาวี  สีสิงห์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุทินา  อุ่นสำโรง
 
1. นางสาวจุราวรรณ  ชัยลา