สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐาปนี  กอห้าว
2. เด็กหญิงดวงกมล  ดาวเรือง
3. เด็กชายไตรทิพย์  อาษานอก
 
1. นายวชิระ  วราเมธวุฒิกุล
2. นายภัทระ  อาษานอก
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.5 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพล  ชื่นบรรลือสุข
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  อาษานอก
3. เด็กชายสุุทมงคล  แก้วรถ
 
1. นายวชิระ  วราเมธวุฒิกุล
2. นายเรืองฤทธิ์  โลไธสง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนุสรา  เต็มสว่างโชค
 
1. นางสมพร  โลไธสง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายอนุชา  เต็มสว่างโชค
 
1. นางสมพร  โลไธสง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวิจิตตรา  วงวังจันทร์
 
1. นายภัทระ  อาษานอก
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชานนท์  นิตนอก
 
1. นายเรืองฤทธิ์  โลไธสง
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษิณ  สารคาม
2. เด็กชายธีรภัทร์  แพไธสง
 
1. นางภัทระ  อาษานอก
2. นายเรืองฤทธิ์  โลไธสง