สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีกล่อม
 
1. นางธัญมน  เจริญวงค์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริการ์  ยันต์พิมาย
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แก้วประสิทธิ์
3. เด็กชายศตวรรษ  นาโควงษ์
 
1. นายทองม้วน  สมีพวง
2. นางธวัลรัตน์  ถารัตน์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. นายพิศนุราช  ศิริโกสุม
2. นายวิศรุธ  ศิริโกสุม
3. นายอภิชาติ  รักษาภักดี
 
1. นางชวนพิศ  ฝั้นฉิม
2. นายทองม้วน  สมีพวง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรพล  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงวลิตา  อันทอง
 
1. นางชวนพิศ  ฝั้นฉิม
2. นางสาวอรทัย  บุตรฉิม