สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงอรพิน  พลแสน
 
1. นายทองม้วน  สมีพวง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พุฒรา
2. เด็กหญิงอังคณา  โคตรตาแสง
 
1. นายวิบูรณ์  ปุ้งโพธิ์
2. นายทองม้วน  สมีพวง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 70.5 เงิน 5 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พัดไธสง
 
1. นางธวัลรัตน์  ถารัตน์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณพล  ชัยสัน
 
1. นางชวนพิศ  ฝั้นฉิม