สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงเมขลา  คลังตุ้ย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมรักษา
 
1. นายประสิทธิชัย  โนบันเทา
2. นายปิยรัฐ  ผิวรัตน์
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายวีระวัตร  เสนา
2. เด็กชายวุฒิเดช  ราชาหมื่น
 
1. นางสาวนฤมล  มะวงค์
2. นางธวัลรัตน์  ถารัตน์