สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีกล่อม
 
1. นางธัญมน  เจริญวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงอรพิน  พลแสน
 
1. นายทองม้วน  สมีพวง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงเมขลา  คลังตุ้ย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมรักษา
 
1. นายประสิทธิชัย  โนบันเทา
2. นายปิยรัฐ  ผิวรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนาฎยา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพรรวษา  ภูมณี
3. เด็กชายวรชิต  ศรีวงษ์
4. เด็กชายวสุรัตน์  อกอุ่น
5. เด็กหญิงสมฤทัย  จาริย์
 
1. นายเดรวุฒิ  ถารัตน์
2. นางธวัลรัตน์  ถารัตน์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พุฒรา
2. เด็กหญิงอังคณา  โคตรตาแสง
 
1. นายวิบูรณ์  ปุ้งโพธิ์
2. นายทองม้วน  สมีพวง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายธีรนัย  คำภา
2. เด็กชายภาณุพงษ์  กาญจนเสมา
3. เด็กชายสรายุ  สุดหอม
 
1. นางชวนพิศ  ฝั้นฉิม
2. นางสาวนฤมล  มะวงค์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 70.5 เงิน 5 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พัดไธสง
 
1. นางธวัลรัตน์  ถารัตน์
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายวีระวัตร  เสนา
2. เด็กชายวุฒิเดช  ราชาหมื่น
 
1. นางสาวนฤมล  มะวงค์
2. นางธวัลรัตน์  ถารัตน์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริการ์  ยันต์พิมาย
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แก้วประสิทธิ์
3. เด็กชายศตวรรษ  นาโควงษ์
 
1. นายทองม้วน  สมีพวง
2. นางธวัลรัตน์  ถารัตน์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนารีลักษณ์  แก้วแผ่ว
2. เด็กชายพงศธร  สมสา
3. เด็กชายศุภกฤษ  พรรณา
 
1. นางชวนพิศ  ฝั้นฉิม
2. นายประสิทธิชัย  โนบันเทา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. นายพิศนุราช  ศิริโกสุม
2. นายวิศรุธ  ศิริโกสุม
3. นายอภิชาติ  รักษาภักดี
 
1. นางชวนพิศ  ฝั้นฉิม
2. นายทองม้วน  สมีพวง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษณพล  ชัยสัน
 
1. นางชวนพิศ  ฝั้นฉิม
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรพล  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงวลิตา  อันทอง
 
1. นางชวนพิศ  ฝั้นฉิม
2. นางสาวอรทัย  บุตรฉิม