สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  อินทร์นอก
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญค่ำ
3. เด็กหญิงศศิธร  กระฉอดนอก
 
1. นายกิตติพงษ์  พงษ์สาคร
2. นางอาริยาภรณ์  มณีจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาฎอนงค์  ทายสงค์
2. เด็กหญิงบุญยาพร  เรืองสุข
3. เด็กชายอชิร  ศิลปการ
4. เด็กหญิงเกวลิน  ใหญ่ปราม
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  แซ่ไหล
 
1. นางอรไท  ทองสุพรรณ
2. นางสาวภักดิภรณ์  มาตย์นอก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวินทรา  วิลาวรรณ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สอนศรี
3. เด็กชายธนวัฒน์  โคกสีนอก
4. เด็กหญิงพิมพญา  พังไธสง
5. เด็กหญิงมาติกา  อาษานอก
 
1. นางสาวนิตยา  พุทธพักตร์
2. นางอรไท  ทองสุพรรณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอธิชา  วะทาแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  พุทธพักตร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทะวงษ์
2. เด็กชายวัฒนพล  ปาละสาร
 
1. นางอรไท  ทองสุพรรณ
2. นางสาวภักดิภรณ์  มาตย์นอก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยานี  มูลจันที
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหมืองแสน
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปุ่มสีดา
4. เด็กหญิงบุษยมาศ  ฅนรู้
5. เด็กหญิงบุษราคม  นอกตะแบก
6. เด็กหญิงพนิตนันท์  จันทร์ดี
7. เด็กชายพิชญาภัค  ผงไธสง
8. เด็กหญิงรักษณา  เกิดศักดิ์
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บารมีศรี
10. เด็กหญิงสุชาดา  ชาชัย
 
1. นางอรไท  ทองสุพรรณ
2. นางสาวนิตยา  พุทธพักตร์
3. นางสาวภักดิภรณ์  มาตย์นอก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทร์กอง
 
1. นายอุดมศักดิ์  พิมพิสาร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วพรม
2. เด็กหญิงพรรพัสษา  เผ่าพันธ์
 
1. นางรัตนา  หลินศรี
2. นางนิรมล  แก้วบุตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงนุชศรา  ทองพลขวา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  คำชมภู
 
1. นายอุดมศักดิ์  พิมพิสาร
2. นายกิตติพงษ์  พงษ์สาคร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตธนากร  เทพวงษ์
2. เด็กชายกอบบุญ  ทองคำ
3. เด็กชายคณากร  แก้วพรม
 
1. นางจงกลณี  มาตย์บัณดิษฐ์
2. นางทองหลาง  ปัญญา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิธร  อ่อนราษฎร์
 
1. นางอรไท  ทองสุพรรณ
 
12 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุทธ  มาตย์นอก
2. เด็กชายอังคาร  อินน้อย
 
1. นางจงกลณี  มาตย์บัณดิษฐ์
2. นางสาวปรียาภัทร  มาตย์นอก
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โคตรสมบัติ
2. เด็กชายลักษร์นาก  มาเบ้า
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีหามาตย์
 
1. นายโสภณ  ศาสตร์นอก
2. นางเบญจมาศ  คงหาญ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เจริญดี
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชาติสูญญา
3. เด็กหญิงมยุรินทร์  มอไธสง
 
1. นางสมดี  กงเพชร
2. นางประกาศ  พิมพิสาร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุตรสตรี  มาตย์นอก
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชาติสูญญา
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ผงไธสง
 
1. นางเบญจมาศ  คงหาญ
2. นางประกาศ  พิมพิสาร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณเดช
2. เด็กหญิงธนพร  สร้างการนอก
3. เด็กหญิงพรชิตา  พานนท์
 
1. นางสมดี  กงเพชร
2. นางเบญจมาศ  คงหาญ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทักษิณ
2. เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์นอก
3. เด็กชายภัทรพงศ์  ธรรมวิชา
 
1. นางสมดี  กงเพชร
2. นางเบญจมาศ  คงหาญ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธรรมกัณหา
2. เด็กหญิงสุทธิชา  กิตติรัตนา
3. เด็กหญิงสโรชา  สร้างนอก
 
1. นางเบญจมาศ  คงหาญ
2. นางสมดี  กงเพชร