สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โคตรสมบัติ
2. เด็กชายลักษร์นาก  มาเบ้า
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีหามาตย์
 
1. นายโสภณ  ศาสตร์นอก
2. นางเบญจมาศ  คงหาญ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เจริญดี
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชาติสูญญา
3. เด็กหญิงมยุรินทร์  มอไธสง
 
1. นางสมดี  กงเพชร
2. นางประกาศ  พิมพิสาร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุตรสตรี  มาตย์นอก
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชาติสูญญา
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ผงไธสง
 
1. นางเบญจมาศ  คงหาญ
2. นางประกาศ  พิมพิสาร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณเดช
2. เด็กหญิงธนพร  สร้างการนอก
3. เด็กหญิงพรชิตา  พานนท์
 
1. นางสมดี  กงเพชร
2. นางเบญจมาศ  คงหาญ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทักษิณ
2. เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์นอก
3. เด็กชายภัทรพงศ์  ธรรมวิชา
 
1. นางสมดี  กงเพชร
2. นางเบญจมาศ  คงหาญ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธรรมกัณหา
2. เด็กหญิงสุทธิชา  กิตติรัตนา
3. เด็กหญิงสโรชา  สร้างนอก
 
1. นางเบญจมาศ  คงหาญ
2. นางสมดี  กงเพชร