สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โอนนอก
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เทศานอก
3. เด็กหญิงอริสา  หมื่นไธสง
 
1. นายประถิตย์  นาหนอง
2. นายทวีป  มาตย์บัณดิษฐ์