สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ผอนนอก
 
1. นางสาวอ้อย  การสร้าง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โอนนอก
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เทศานอก
3. เด็กหญิงอริสา  หมื่นไธสง
 
1. นายประถิตย์  นาหนอง
2. นายทวีป  มาตย์บัณดิษฐ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทศพนธ์  มากไธสง
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชำนิไกร
3. เด็กชายสุรยุทธ์  ปะกิแพ
 
1. นางกนกอร  รสชา
2. นางสาวอ้อย  การสร้าง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ประเสริฐการ
2. เด็กหญิงธิดาภรณ์  จากนอก
3. เด็กหญิงพิชญาภา  นาบำรุง
 
1. นางกนกอร  รสชา
2. นางสาวอ้อย  การสร้าง