สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุภาพร  จูน้อย
 
1. นางวิระวรรณ  จบมะรุม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจันทรืจิรา  โพธิ์แก้ว
 
1. นายวีระวุฒิ  บุณญภัทรากุล