สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุภาพร  จูน้อย
 
1. นางวิระวรรณ  จบมะรุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ประชาริดก
 
1. นางวิระวรรณ  จบมะรุม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภชัย  หินนอก
 
1. นางวิรวรรณ  จบมะรุม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจันทรืจิรา  โพธิ์แก้ว
 
1. นายวีระวุฒิ  บุณญภัทรากุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนโชติ  ขุนจรด
2. เด็กชายวชิรวุธ  นาอุดม
3. เด็กหญิงศตวรรษ  ประดิษฐ์จา
4. เด็กชายสุกัญญา  วันนิวาด
5. เด็กหญิงสุกัญญา  สีม่วง
 
1. นางวิระวรรณ  จบมะรุม
2. นางศิริพร  ลุนบง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อนุมอญ
2. เด็กหญิงจีวนันท์  นาคำ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นอารมณ์
4. เด็กหญิงวนิดา  ศรีอุ่น
5. เด็กหญิงสุภาวดี  วันนิวาด
 
1. นางรัชดาพร  ประดับคำ
2. นางสาวพรรณวิภา  พรหมชัยนันทื
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลช่วย
 
1. นางรัชดาพร  ประดับคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แสนสวัสดิื
 
1. นางสาวจามจุรี  จันตะเฆ่
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีโยธา
2. เด็กหญิงสุนิษา  รอนยุทธ
 
1. นายยุทธพงษ์  ใจตาง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักดา  ผลละออ
2. เด็กชายศุภกิตติ์  สุนทรสนิท
3. เด็กชายเอกลักษณ์  ต่ำใต้
 
1. นายยุทธพงษ์  ใจตาง
2. นางวิระวรรณ  จบมะรุม
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ชนะมี
 
1. นางสาวจุรีมาส  ดาวเรืออง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุไมทิพ  นาซาน
 
1. นางรัชดาพร  ประดับคำ