สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธัญญาพร  คงศิลา
 
1. นายรณชัย  ศรีบุญโรจน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอลิสา  ชมภูนุช
 
1. นายระเบียบ  จิตแสง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลลิตา  ชัยขุมเหล็ก
 
1. นายระเบียบ  จิตแสง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวดล  พลไธสง
 
1. นายระเบียบ  จิตแสง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายธนารัตน์  ปะวะเข
2. เด็กหญิงปณิดา  ปอศรี
3. เด็กหญิงพิมชนก  พินิจน้อย
4. เด็กหญิงลัดตนา  ศรีวัฒนา
5. เด็กหญิงสิริกร  มีอุตส่าห์
6. เด็กหญิงหทัยภัทร  จัตุรงค์
 
1. นางวงเดือน  ทึนรส
2. นางสมปอง  จำปาทิ
3. นายรณชัย  ศรีบุญโรจน์