สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาชดา  ใสยาเย็น
 
1. นางอมรรัตน์  แก้วพรหม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราพร  กระมูลละคร
2. เด็กหญิงจุราวรรณ  แก้วพรม
3. เด็กหญิงพิยดา  กะราม
 
1. นายสุรางค์  ขำปู่
2. นางอมรา   ขำปู่
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงปริศนา  จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณิภา  อุดมรัตน์
 
1. นางสาวน้ำฝน  เขนเขียว
2. นางสาวพรรณิภา  พินไธสง