สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพีรยา  ทิพย์สูงเนิน
 
1. นางรัตติยา  ลี้อิศรามาศ
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนิภาพร  ประนิทา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  จำปาแก้ว
 
1. นายสุรางค์  ขำปู่
2. นางอมรา   ขำปู่