สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงอาชดา  ใสยาเย็น
 
1. นางอมรรัตน์  แก้วพรหม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพีรยา  ทิพย์สูงเนิน
 
1. นางรัตติยา  ลี้อิศรามาศ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราพร  กระมูลละคร
2. เด็กหญิงจุราวรรณ  แก้วพรม
3. เด็กหญิงพิยดา  กะราม
 
1. นายสุรางค์  ขำปู่
2. นางอมรา   ขำปู่
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงปริศนา  จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณิภา  อุดมรัตน์
 
1. นางสาวน้ำฝน  เขนเขียว
2. นางสาวพรรณิภา  พินไธสง
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนิภาพร  ประนิทา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  จำปาแก้ว
 
1. นายสุรางค์  ขำปู่
2. นางอมรา   ขำปู่
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  พระสว่าง
2. เด็กชายนครินทร์  ฮวดพรม
3. เด็กหญิงลัญชนา  โสมคำภา
 
1. นายสุรางค์  ขำปู่
2. นางอมรา   ขำปู่