สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ผาริการ
2. เด็กหญิงสมหมาย  แก้วไพรวัน
 
1. นางสาวนุชรียา  กูดซ้าย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  กระลาม
2. เด็กหญิงอุลัยพร  ปะจิคะ
3. เด็กหญิงโสรยา  ชาติทอง
 
1. นางสาวสดใส  เพิ่มพูล
2. นางสุวาสนา  มาลาไธสง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอวัสดา  ลีรัตน์
 
1. นายอธิปัตย์  สิมศิริวัฒน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คันทา
 
1. นายอธิปัตย์  สิมศิริวัฒน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  สาสร้อย
2. เด็กชายกิตติธัช  สร้อยจิตร
3. เด็กชายก้องเกียรติ  จันภักดี
4. เด็กชายจักรพงษ์  หารเทศ
5. เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วพรม
6. เด็กหญิงชลธิชา  สบู่หอม
7. เด็กหญิงชลิดา  นิลศิริ
8. เด็กหญิงณัตฌา  โชติจิตร
9. เด็กชายณันทวัฒน์  ดินจันทร์
10. เด็กหญิงทัศนีย์  ภาระไพร
11. เด็กชายธนวัฒน์  สีฮุย
12. เด็กชายธราดล  วิจันทอน
13. เด็กชายธีรเมธ  เทียมทะนงค์
14. เด็กหญิงนิภาวรรณ  มะเต
15. เด็กชายนิรันดร์  วิจันทอน
16. เด็กชายปรีชา  บรรยงค์
17. เด็กหญิงพวิดา  โคกสีนอก
18. เด็กชายพีรพล  อาสาสร้อย
19. เด็กหญิงภัคจิรา  คำผาย
20. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หลาบพา
21. เด็กชายภูวนาท  จันทร์ที
22. เด็กชายมนต์มนัส  สาสร้อย
23. เด็กหญิงมัลลิกา  ทาอุสาห์
24. เด็กหญิงรัตติยา  คำผาย
25. เด็กหญิงวณิชา  ราชบุตร
26. เด็กชายวสันต์เมที  สีพันชาต
27. เด็กชายวายุ  แสนศรี
28. เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วพรม
29. เด็กชายวีระพงษ์  โคกสีนอก
30. เด็กชายศรายุทธ  สุดใจ
31. เด็กชายศุภกิตติ์  สาสร้อย
32. เด็กหญิงสุดาพร  มืดอินทร์
33. เด็กชายสุทธิศักดิ์  เพียรทะนี
34. เด็กชายอนุวัฒน์  ไชยนา
35. เด็กชายอนุศร  สาระพิน
36. เด็กหญิงเกตศรา  ปะสาวะกา
37. เด็กชายเพชรพิทักษ์  ห้าวจันทึก
38. เด็กชายโกมุท  คำดำ
 
1. นายสมพงษ์  อัสสาภัย
2. นายพิษณุ  กินขุนทด
3. นายมาฆะ  ปะจันสี
4. นางสุวาสนา  มาลาไธสง
5. นางทัศมัย  สีลาดเลา
6. นางสุพิน  เลือดสงคราม
7. นายอธิปัตย์  สิมศิริวัฒน์
8. นางประยงค์  อัสสาไพร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรรวี  กุดไธสง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมั่นจิต
3. เด็กชายก้องภพ  รัตนะพิมพ์
4. เด็กชายจิตติวัฒน์  กระลาม
5. นางสาวจิรารัตน์  สระประทุม
6. เด็กหญิงชลดา  ชมพูพื้น
7. นางสาวญาณวิภา  โคตรคำ
8. เด็กหญิงดรัลพร  ทับละคร
9. เด็กชายธนากร  นาราษฎร์
10. เด็กชายธิรักษ์  มีศรี
11. เด็กหญิงนันทนา  สีฮุย
12. เด็กหญิงนาติยา  สบู่หอม
13. เด็กหญิงปนัดดา  คัมภิรานนท์
14. เด็กหญิงปวันรัตน์  สาสร้อย
15. เด็กหญิงพรชิตา  หล้าพรม
16. เด็กหญิงพัชรา  กระลาม
17. เด็กชายพิทักษ์ศิลป์  ห้าวจันทึก
18. นายพิพรรธ  คำผาย
19. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พงษ์พันธ์
20. เด็กชายพิษณุ  โหว่สงคราม
21. เด็กหญิงรัชนิดา  โคกสีนอก
22. เด็กหญิงวานิสา  อุ่นสำโรง
23. เด็กชายวีระศักดิ์  สนามทอง
24. นายวีระศักดิ์  ทัศมี
25. นายศรายุทธ  โคกสีนอก
26. นายศรายุทธ์  ภูชาดา
27. เด็กหญิงศศิธร  เรืองแหล้
28. เด็กชายศิริศักดิ์  สกุณี
29. นางสาวสมพร  ป้องพันธ์
30. เด็กชายสหรัฐ  อุปชาใต้
31. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  โคกสีนอก
32. เด็กชายอภิรักษ์  มาลี
33. เด็กหญิงอริญญาพร  มาตย์วังแสง
34. เด็กชายอริสรา  สาสร้อย
35. เด็กหญิงอาริษา  อุ่นสำโรง
36. เด็กหญิงเปรมมิกา  คำยี่
37. เด็กหญิงเรณุกา  นิลศิริ
38. เด็กหญิงไอรดา  คำผาย
 
1. นายสมพงษ์  อัสสาภัย
2. นายอธิปัตย์  สิมศิริวัฒน์
3. นายมาฆะ  ปะจันสี
4. นายพิษณุ  กินขุนทด
5. นางสุวาสนา  มาลาไธสง
6. นางทัศมัย  สีลาดเลา
7. นางสุพิน  เลือดสงคราม
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  จำนงพันธ์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  คำยี่
3. เด็กชายภานุเดช  แก้วพรม
4. เด็กชายเที่ยงตรง  คำผาย
 
1. นายนิตินันท์  ภูศรีฤทธิ์
2. นายสุรชัย  ศาสตร์นอก
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาตย์วังแสง
 
1. นางมะณี  เทียบอุ่น
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลรักษา
 
1. นางมะณี  เทียบอุ่น
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนิดา  สุดหล้า
2. เด็กหญิงปิยภัสรา  แสนพระ
3. เด็กหญิงวรินทร์  คำผาย
 
1. นางสาวนุชรียา  กูดซ้าย
2. นายสุรชัย  ศาสตร์นอก
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปะนะสุนา
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  ชิดนอก
3. เด็กหญิงเรไร  คำผาย
 
1. นางสาวนุชรียา  กูดซ้าย
2. นายสุรชัย  ศาสตร์นอก
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายภานุพงษ์  มืดอินทร์
2. เด็กชายวรศักดิ์  มีศรี
3. เด็กชายศรัณภัทร  อัศวภูมิ
 
1. นางพัชรินทร์  ตรีภาค
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตติวัฒ  กะลาม
2. เด็กชายปฏิพัฒน์  หมอแจ่ม
3. เด็กชายสุธิมา  แสนศรี
 
1. นายสุรชัย  ศาสตร์นอก
2. นางสาวนุชรียา  กูดซ้าย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เหล่าเจริญ
2. เด็กชายนพณัฐ  ปะระกา
3. เด็กชายไพรวัลย์  สิมมา
 
1. นางพัชรินทร์  ตรีภาค
2. นายสุรชัย  ศาสตร์นอก