สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงระรินทร์ทิพย์  ป้อมมาตา
2. เด็กหญิงเอ็นดู  คำผาย
 
1. นางสุภารักษ์  การฟุ้ง
2. นางกาญจนา  คนเพียร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จำปาทอง
2. เด็กชายธีระภัทร  มาตะรมย์
3. เด็กชายนิธิกร  เสนาบุตร
 
1. นางสาวสดใส  เพิ่มพูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงนภัสสร  มาตะรมย์
2. เด็กหญิงอนัญญา  วรโยธา
3. เด็กชายอรรถพล  เคนดา
 
1. นางสาวสดใส  เพิ่มพูล
2. นางสาวมาลัย  ไกรวงษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงปรารถนา  พานทองคำ
 
1. นางสาวภัทรพร  ภายไธสง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.75 เงิน 11 1. เด็กชายปวริศ  ชาติทอง
 
1. นายอธิปัตย์  สิมศิริวัฒน์