สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนซู่เอ็ง สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  กมลคุณาเกษม
2. เด็กหญิงกัลยากร  กมลคุณาเกษม
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  ขุมทอง
 
1. นางสาววรัญญา    การุณ
2. นางสุจิตรา   จันทร์ส่อง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกนุช  ชีด้วง
2. เด็กหญิงจริยา  หมื่นศรี
3. เด็กหญิงจอมขวัญ   นุชิตภาพ
4. เด็กหญิงณัฐพร  ศิริวัชรศิลป์
5. เด็กหญิงณีระนุช  โสมะ
6. เด็กหญิงนัยนันท์  สันทา
7. เด็กหญิงวิจิตรา  น้อยตำแย
8. เด็กหญิงอริสา  มาลัย
9. เด็กหญิงอัญชนวรรณ  กุนะ
10. เด็กหญิงเกตุดาว  หลวงพิบูล
 
1. นายสุวัตต์   สุนทัน
2. นายประสงค์  ขุนแก้ว
3. นายธีระยุทธ  นวลศิลป์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยกาญ  อ่อนศรี
 
1. นายประสงค์  ขุนแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปานรวิท  บังใบ
 
1. นายบุญเรือง  สาชะรุง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัตร์  ยะถีโล
 
1. นายบุญเรือง  สาชะรุง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษยรัตน์  สีนอก
 
1. นายบุญเรือง  สาชะรุง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะบุตร  ดีจะมาลา
 
1. นายบุญเรือง  สาชะรุง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณษา  ศรีกล่อม
 
1. นายบุญเรือง  สาชะรุง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  พงษ์คำพันธ์
 
1. นางสาวยุพิน  วงเจริญ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรภัทร  บัวพรม
2. เด็กชายชิติพัทร์  วรรณปะเก
3. เด็กชายปราบปราม  วงษาเวียง
4. เด็กชายปริญญา  บุญศรีภูมิ
5. เด็กชายภูชิต  ทิ้งเทพ
6. เด็กชายลิขิต  แก้วประกาย
 
1. นายธีระยุทธ  นวลศิลป์
2. นายบุญเรือง  สาชะรุง
3. นายประสงค์  ขุนแก้ว
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แสนทา
 
1. นายบุญเรือง  สาชะรุง
 
12 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณิน  โพธิ
2. เด็กหญิงพรกนก  กุลสุวรรณ์
 
1. นายนรเศรษฐ์  จันทร์ไตรรัตน์
2. นางสาวศิริวรรณ  โต๊ะปั่ง
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  มาตย์นอก
2. เด็กหญิงอริศรา  หารศึก
 
1. นายนรเศรษฐ์  จันทร์ไตรรัตน์
2. นางสาวสุภาวดี  บุญญพัฒนากุล