สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะศิลป์  อินตะมนต์
2. เด็กชายธวัชชัย  อัครินทร์
 
1. นายทำนอง  ธนูรัตน์
2. นายมงคล  กุลสุวรรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ไฟรถแสง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงสีจันทร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงคำ
4. เด็กหญิงอิสริยา  ยังเจ็ก
5. เด็กหญิงเนตรดาว  ไปไหน
 
1. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อุปรามาณะ
2. เด็กชายสมรักษ์  พาสว่าง
 
1. นางสุภาภรณ์  ทัพเจริญ
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. นางสาวกนกวรรณ  ประโพธิทานัง
2. นางสาวปวีณา  จันทะดวง
 
1. นางสมปอง  หรพร้อม
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทวรรณ  แซ่จิ๋ว
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  มุ่งร่วมกลาง
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมุธิตา  สังขโห
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  หวังผล
2. เด็กชายศตวรรษ  อัคจันทร์
 
1. นายวิชัย  คำญา
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อันพิมพ์
2. เด็กชายภัทรพล  บุพชาติ
3. เด็กชายภูบดินทร์  อาชนะชัย
 
1. นายวิชัย  คำญา
2. นางวรนุช  ศรีทวน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจัตุรพร  คาดสนิท
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไตรพรมมา
3. เด็กหญิงรัญจกร  นามณา
 
1. นายวิชัย  คำญา
2. นายสง่า  คำปัญญา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริมา  นาดี
 
1. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุภาพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  จันวัน
3. เด็กหญิงธัญชนก  ชุ่มมณี
4. เด็กหญิงธีร์จุฑา  กองคำ
5. เด็กหญิงพนิดา  สละ
6. เด็กหญิงวรรณษา  นาเพ็ก
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนยามูล
8. เด็กหญิงเฟื้องรัตน์ดา  เศษยา
 
1. นางสาวกนกภรณ์  เวียงคำ
2. นางประกายทอง  นครราช
3. นางสุภาภรณ์  ทัพเจริญ
4. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
5. นางวรนุช  ศรีทวน
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญณรงค์  มูลแก่น
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
14 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุภาพันธ์
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุทธินันท์  วิจิตรโชติ
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโตมร  อินทะวัน
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิวัฒน์  หุนสุวงค์
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันนภา  เฮียงโฮม
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ทิพคูนอก
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ราศรี
4. เด็กหญิงวิภาวี  วงษ์แวง
5. เด็กหญิงศิริพา  กล้าแข็ง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุมสุวงค์
 
1. นางสมปอง  หรพร้อม
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
3. นางเสาวนีย์  มณีทัพ
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยมงคล  พิมนต์
 
1. นางอมร  เปลี่ยนผึ้ง