สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74.99 เงิน 8 1. เด็กหญิงเกวลิน  โนวะ
 
1. นางสุภาภรณ์  ทัพเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยา  นันทะเสน
2. เด็กชายธนพล  เศรษฐมณี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เศรษฐมณี
 
1. นางสุภาภรณ์  ทัพเจริญ
2. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีระวัฒน์   ดีจะมาลา
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  นิลเปี่ยม
 
1. นายทำนอง  ธนูรัตน์
2. นายมงคล  กุลสุวรรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายวราวุฒิ  ศิริพรทุม
2. เด็กหญิงอรทัย  แก้วสงวน
 
1. นางสุภาภรณ์  ทัพเจริญ
2. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีน้ำอ้อม
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนาพร  วิชัยกุล
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  มณีทัพ
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงเทวิกา  จันทะดวง
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายพชรพล  จันทะดวง
2. เด็กชายวิทธวัส  เพ็งปอพาน
3. เด็กชายอิทธิพล  แข็งกล้า
 
1. นายวิชัย  คำญา
2. นางประกายทอง  นครราช
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาลิตา  พิลาศรี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  พลเรือง
3. เด็กหญิงศิรินทรา  อุปรามาณะ
 
1. นางสมปอง  หรพร้อม
2. นางเสาวนีย์  มณีทัพ