สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนุสิตา  ตะวงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  จันทะดวง
 
1. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. นางสาวชลดา  ประเสริฐวงษา
2. นางสาววาสนา  หวังผล
 
1. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
2. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายอนวัช  ทับโสดา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันตาเอก
 
1. นางเสาวนีย์  มณีทัพ
2. นายสง่า  คำปัญญา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.4 ทองแดง 12 1. เด็กชายนฤพัทธ์  มูลแก่น
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โพธิกะ
 
1. นายทำนอง  ธนูรัตน์
2. นายมงคล  กุลสุวรรณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แทนโนนงิ้ว
2. เด็กชายศรายุทธ  พงษ์สี
 
1. นางอรุณี  ชำนาญพล
2. นางสุภาภรณ์  ทัพเจริญ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  นิลไสล
2. เด็กชายลภัส  จันสิมมา
 
1. นายวิชัย  คำญา
2. นางประกายทอง  นครราช
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจงเจริญ  ศิรีวิชัย
 
1. นางพรพรรณ  นิราราช
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกุลนิษฐา  จันทะคุณ
 
1. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย