สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74.99 เงิน 8 1. เด็กหญิงเกวลิน  โนวะ
 
1. นางสุภาภรณ์  ทัพเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนุสิตา  ตะวงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  จันทะดวง
 
1. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. นางสาวชลดา  ประเสริฐวงษา
2. นางสาววาสนา  หวังผล
 
1. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
2. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีรพล  ไทยทองหลาง
2. เด็กชายนพณัฐ  รัตนวิชัย
 
1. นางสุภาภรณ์  ทัพเจริญ
2. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายอนวัช  ทับโสดา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันตาเอก
 
1. นางเสาวนีย์  มณีทัพ
2. นายสง่า  คำปัญญา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสวลักษณ์  กวดนอก
 
1. นางเสาวนีย์  มณีทัพ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยา  นันทะเสน
2. เด็กชายธนพล  เศรษฐมณี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เศรษฐมณี
 
1. นางสุภาภรณ์  ทัพเจริญ
2. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 50.3 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชนนัส  สายานุรักษ์
2. เด็กชายธนากร  ประวะเค
 
1. นายมงคล  กุลสุวรรณ์
2. นายทำนอง  ธนูรัตน์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีระวัฒน์   ดีจะมาลา
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  นิลเปี่ยม
 
1. นายทำนอง  ธนูรัตน์
2. นายมงคล  กุลสุวรรณ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.4 ทองแดง 12 1. เด็กชายนฤพัทธ์  มูลแก่น
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  โพธิกะ
 
1. นายทำนอง  ธนูรัตน์
2. นายมงคล  กุลสุวรรณ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะศิลป์  อินตะมนต์
2. เด็กชายธวัชชัย  อัครินทร์
 
1. นายทำนอง  ธนูรัตน์
2. นายมงคล  กุลสุวรรณ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ไฟรถแสง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงสีจันทร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงคำ
4. เด็กหญิงอิสริยา  ยังเจ็ก
5. เด็กหญิงเนตรดาว  ไปไหน
 
1. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แทนโนนงิ้ว
2. เด็กชายศรายุทธ  พงษ์สี
 
1. นางอรุณี  ชำนาญพล
2. นางสุภาภรณ์  ทัพเจริญ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายวราวุฒิ  ศิริพรทุม
2. เด็กหญิงอรทัย  แก้วสงวน
 
1. นางสุภาภรณ์  ทัพเจริญ
2. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  อุปรามาณะ
2. เด็กชายสมรักษ์  พาสว่าง
 
1. นางสุภาภรณ์  ทัพเจริญ
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. นางสาวกนกวรรณ  ประโพธิทานัง
2. นางสาวปวีณา  จันทะดวง
 
1. นางสมปอง  หรพร้อม
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีน้ำอ้อม
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนาพร  วิชัยกุล
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทวรรณ  แซ่จิ๋ว
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  มณีทัพ
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  มุ่งร่วมกลาง
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมุธิตา  สังขโห
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  นิลไสล
2. เด็กชายลภัส  จันสิมมา
 
1. นายวิชัย  คำญา
2. นางประกายทอง  นครราช
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  หวังผล
2. เด็กชายศตวรรษ  อัคจันทร์
 
1. นายวิชัย  คำญา
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงเทวิกา  จันทะดวง
 
1. นายวิชัย  คำญา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายพชรพล  จันทะดวง
2. เด็กชายวิทธวัส  เพ็งปอพาน
3. เด็กชายอิทธิพล  แข็งกล้า
 
1. นายวิชัย  คำญา
2. นางประกายทอง  นครราช
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อันพิมพ์
2. เด็กชายภัทรพล  บุพชาติ
3. เด็กชายภูบดินทร์  อาชนะชัย
 
1. นายวิชัย  คำญา
2. นางวรนุช  ศรีทวน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจัตุรพร  คาดสนิท
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไตรพรมมา
3. เด็กหญิงรัญจกร  นามณา
 
1. นายวิชัย  คำญา
2. นายสง่า  คำปัญญา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริมา  นาดี
 
1. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุภาพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  จันวัน
3. เด็กหญิงธัญชนก  ชุ่มมณี
4. เด็กหญิงธีร์จุฑา  กองคำ
5. เด็กหญิงพนิดา  สละ
6. เด็กหญิงวรรณษา  นาเพ็ก
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนยามูล
8. เด็กหญิงเฟื้องรัตน์ดา  เศษยา
 
1. นางสาวกนกภรณ์  เวียงคำ
2. นางประกายทอง  นครราช
3. นางสุภาภรณ์  ทัพเจริญ
4. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
5. นางวรนุช  ศรีทวน
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจงเจริญ  ศิรีวิชัย
 
1. นางพรพรรณ  นิราราช
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกุลนิษฐา  จันทะคุณ
 
1. นางยุพารักษ์  รัตนวิชัย
 
33 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญณรงค์  มูลแก่น
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
34 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุภาพันธ์
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
35 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุทธินันท์  วิจิตรโชติ
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
36 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโตมร  อินทะวัน
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
37 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอรรถพล  ไปไหน
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
38 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวราวุฒิ  ศิริพรทุม
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
39 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิวัฒน์  หุนสุวงค์
 
1. นายพิชญ์  กมลศิลป์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันนภา  เฮียงโฮม
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ทิพคูนอก
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ราศรี
4. เด็กหญิงวิภาวี  วงษ์แวง
5. เด็กหญิงศิริพา  กล้าแข็ง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุมสุวงค์
 
1. นางสมปอง  หรพร้อม
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
3. นางเสาวนีย์  มณีทัพ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไตรพรมมา
2. เด็กชายสำราญ  จุมพล
3. เด็กหญิงเวทินี  แสงแป้
 
1. นางสมปอง  หรพร้อม
2. นางสาวนาตยา  ประเสริฐวงษา
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาลิตา  พิลาศรี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  พลเรือง
3. เด็กหญิงศิรินทรา  อุปรามาณะ
 
1. นางสมปอง  หรพร้อม
2. นางเสาวนีย์  มณีทัพ
 
43 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนดล  นาเพ็ก
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อารีย์วงค์
 
1. นางเสาวนีย์  มณีทัพ
2. นายสง่า  คำปัญญา
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยมงคล  พิมนต์
 
1. นางอมร  เปลี่ยนผึ้ง