สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิตา  ภักดี
2. เด็กชายพิพรรธ  คำสิงห์
3. เด็กชายไพบูลย์  กุลวงษ์
 
1. นางชัญญา  ชินโคตร
2. นายสมพงษ์  เจริญชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 49.4 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนฤสรณ์  สิงห์หาญ
2. เด็กชายอติชาติ  ทักษิณ
 
1. นางดารารัตน์  มงคุณ
2. นางผดุงพันธ์  สีสุวอ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ประทาน
2. เด็กชายณฐพัฒน์  ไปไหน
3. เด็กชายณัฐพัฒน์  กุลวงษ์
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ด้วงชมพู
5. เด็กชายมหัตกุล  บุตรยุทธ
6. เด็กชายศราวุธ  ก้องเสียง
7. เด็กชายสุรสีห์  ชินรัตน์
8. เด็กชายอมรเทพ  มงคุณ
9. เด็กชายอรรถสิทธิ์  คำบอล
10. เด็กชายอาทิตย์  นาทองลาย
 
1. นางมยุรา  เถาว์ทิพย์
2. นางชัญญา  ชินโคตร
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญวรา  วงละคร
2. เด็กหญิงชลธิชา  ภักดี
3. เด็กชายชายชล  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงธิดาพร  ทองบาง
5. เด็กหญิงวิยดา  เกษโสภา
6. เด็กชายวุฒิชัย  เพียรแก้ว
7. เด็กหญิงศิวาพร  เพียรแก้ว
8. เด็กชายศุภชัย  ทักษิณ
9. เด็กชายอานนท์  โม้เมือง
10. เด็กชายเกียรติคุณ  แสนคุณ
 
1. นางดารารัตน์  มงคุณ
2. นางชัญญา  ชินโคตร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐานิดา  เติมพันธ์
2. เด็กชายธนญชัย  ขามคำ
3. เด็กชายภูวดล  กระจ่างศรี
 
1. นางมยุรา  เถาว์ทิพย์
2. นางชัญญา  ชินโคตร
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงภาวินีย์  ประมาย
2. เด็กชายเจษฎา  สายสอน
 
1. นางมยุรา  เถาว์ทิพย์