สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันทิมา  ทุมเทียง
2. เด็กชายธุวานนท์  คำใจ
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  อินทร์น้อย
 
1. นางอภิญญา  คำไพเราะ
2. นายพสธร  คำไพเราะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทุมเทียง
 
1. นางสุพักตรา  ลุนบง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงแสงรวี  แงวกุดเรือ
 
1. นางสุพักตรา  ลุนบง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงปุษกร  แสนศักดา
 
1. นางสุพักตรา  ลุนบง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณวิภา  พูลศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุนมา
 
1. นางสาวจันทร์พิรุณ  มหาหิงค์
2. นางสาวลภัสรดา  สืบสำราญ
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 18 1. เด็กชายกันตินันท์  ธีระวัฒนานนท์
2. เด็กชายกิตติภูมิ  เทพเรียน
3. เด็กชายภูวดล  สุจริต
 
1. นางธิภาพร  ถูสมบัติ
2. นางสาวพัชราวดี  เทพจิต