สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันทิมา  ทุมเทียง
2. เด็กชายธุวานนท์  คำใจ
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  อินทร์น้อย
 
1. นางอภิญญา  คำไพเราะ
2. นายพสธร  คำไพเราะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประพัฒน์  เมืองขวา
2. เด็กชายภูมินทร์  วงศ์กัณหา
3. เด็กชายวิทวัส  หอมเนตร
 
1. นางอภิญญา  คำไพเราะ
2. นายพสธร  คำไพเราะ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทุมเทียง
 
1. นางสุพักตรา  ลุนบง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงแสงรวี  แงวกุดเรือ
 
1. นางสุพักตรา  ลุนบง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทุมเทียง
 
1. นางสุพักตรา  ลุนบง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงปุษกร  แสนศักดา
 
1. นางสุพักตรา  ลุนบง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วศรี
 
1. นางสาวจันทร์พิรุณ  มหาหิงค์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สินโพธิ์
 
1. นางสาวจันทร์พิรุณ  มหาหิงค์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ธีระวัฒนานนท์
 
1. นางสาวลภัสรดา  สืบสำราญ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณวิภา  พูลศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุนมา
 
1. นางสาวจันทร์พิรุณ  มหาหิงค์
2. นางสาวลภัสรดา  สืบสำราญ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  เชยวิทย์
2. เด็กชายธรรพ์ณธร  บุตรวิชา
3. เด็กชายวิทยา  เทพเรียน
 
1. นายพสธร  คำไพเราะ
2. นางอภิญญา  คำไพเราะ
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 18 1. เด็กชายกันตินันท์  ธีระวัฒนานนท์
2. เด็กชายกิตติภูมิ  เทพเรียน
3. เด็กชายภูวดล  สุจริต
 
1. นางธิภาพร  ถูสมบัติ
2. นางสาวพัชราวดี  เทพจิต
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชญาดา  แก้วปัตตะ
2. เด็กหญิงปาลิตา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอังคนา  แสนชูปา
 
1. นางธิภาพร  ถูสมบัติ
2. นางสาวพัชราวดี  เทพจิต
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอรวี  น้อยชัย
 
1. นางสาวลภัสรดา  สืบสำราญ