สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิรินทรา  สายสุภา
 
1. นายสมพร  ระภักดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โคบาล
2. เด็กหญิงชลิดา  โสกัณหา
 
1. นางพิณทอง  ศรีคำชน
2. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตยา  พัฒเพ็ง
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ประโพศรี
 
1. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี
2. นางราตรี  ประภาสอน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพร  เวทย์จรัส
2. เด็กชายวีรพันธ์  อาญาเมือง
 
1. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี
2. นางราตรี  ประภาสอน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญราษฎร์
 
1. นางพิสมัย  ประภาการ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริชัย  ไปแดน
 
1. นางศรีวิไล  อุดมฉวี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  จำนงศิลป์
 
1. นางศรีวิไล  อุดมฉวี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาวสโรชา  หงษ์เหลี่ยม
 
1. นางพิสมัย  ประภาการ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายธนารัตน์  กุลวงษ์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ประโพธิ์ทานัง
3. เด็กชายนนบุรินทรื  ประโพธิ์ศรี
4. เด็กชายนัฐวัฒน์  โคบาล
5. เด็กชายวิษณุ  ประวันโต
6. เด็กชายศุภณัฐ  สีคราม
 
1. นายเฉลียว  ศรีคำชน
2. นางวรกิจ  มัครมย์
3. นายสมพงษ์  รัตนัง
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นรสาร
 
1. นายนิกร  ทิชัย
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  นาดี
 
1. นายนิกร  ทิชัย
 
12 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนบุรินทรื  ประโพธิ์ศรี
 
1. นายนิกร  ทิชัย
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ดวงจิตร
 
1. นายนิกร  ทิชัย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีจันทร์
2. เด็กชายวิศิน  มัณฑยานนท์
3. เด็กชายอิทธิกร  สัญจรดี
 
1. นางราตรี  ประภาสอน
2. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญาพิมพ์
 
1. นางสาวปราณี  ดวงจิตร
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนัง
 
1. นางพิสมัย  ประภาการ
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเดชา  จิตรซ้าย
 
1. นางพิสมัย  ประภาการ