สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ประวะสาร
2. เด็กหญิงสุภิญญา  นาคุณ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองคำ
 
1. นางสาววนิดา  สุรพงษ์รัตน์
2. นางสาวรพีพรรณ  วงษาเทียม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงปัทมา  ประวันเนา
2. เด็กหญิงพิมพิลา  สีมาพล
3. เด็กหญิงศรุตา  เพ็งพร
 
1. นางสาววนิดา  สุรพงษ์รัตน์
2. นางสาวรพีพรรณ  วงษาเทียม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กชายธนากรณ์  ปันนา
2. เด็กชายวีระวุทธ  บุตรวงษ์
 
1. นายอดิเรก  นารถเหนือ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อรรคเสริญ
2. เด็กหญิงประภาพร  ชัยดี
3. เด็กชายพงศภัทร  เหลืองอุทัย
 
1. นางวนิดา  สุุขวินัย
2. นางสาวรพีพรรณ  วงษาเทียม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงภาวิณี  เลงไธสง
 
1. นางพิสมัย  ประภาการ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สีมาพล
2. เด็กหญิงอริษา  สาธุพันธ์
 
1. นางศรีวิไล  อุดมฉวี
2. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกิตติยา  นิลชา
2. เด็กชายจิรภัณฑ์  จ้ายหนองบัว
3. เด็กชายพิสุทธิ์  ประโพศรี
 
1. นางราตรี  ประภาสอน
2. นางกรองแก้ว  อุดมฉวี